اسباب کشی زنجیره ای به یک روزنامه دیگر

گردانندگان روزنامه اجاره ای-زنجیره ای صدای عدالت به روزنامه «آرمان روابط عمومی» نقل مکان کردند. صدای عدالت دو هفته پیش به خاطر چاپ مطلبی موهن علیه حضرت امام خمینی(ره) توقیف شد. اکنون سردبیر و گردانندگان روزنامه مذکور که در چندماهه قبل و بعد از انتخابات نقش ویژه ای در خدمت افراطیون مشارکت برای گسترش رادیکالیزم در کشور ایفا کرده بودند، به روزنامه آرمان روابط عمومی اسباب کشی کرده اند.
هرچند هوشمند سفیدی مدیرمسئول روزنامه آرمان به این توجیه بسنده کرد که «فرصتی مناسب یافتیم تا پنجره های ارتباط با مخاطب را بیشتر بگشاییم و ناچار به تقویت بخش تحریریه و تعداد خبرنگاران شدیم» اما این بررسی نه چندان پیچیده نشان می دهد محتوا و صفحه بندی روزنامه مذکور همان قیافه و محتوای روزنامه اجاره ای-زنجیره ای صدای عدالت است و حسین-ع سردبیر صدای عدالت نیز به جای سردبیر قبلی آرمان روابط عمومی (ناصر یمین مردوخی کردستانی) اختیار این روزنامه را به دست گرفته است.
هوشمند سفیدی که در روزگار قدرت اصلاح طلبان مدیر روابط عمومی وزارت بهداشت بود، صاحب امتیازی و مدیرمسئولی ماهنامه «جهان مرغداری» را نیز برعهده دارد و قبلاً با روزنامه های سلام و ابرار همکاری کرده است. «مشاور ارتباطات بانک کشاورزی»، «دبیر انجمن متخصصین و انجمن روابط عمومی ها»، و «دبیر ستاد برگزاری هفته بدون دخانیات» از دیگر سوابق و فعالیت های وی است. دفتر روزنامه آرمان مدتی است از افسریه به خیابان فرصت شیرازی منتقل شده است.
روزنامه پرمسئله صدای عدالت پس از مدت مدیدی دست به دست شدن توسط تحریریه های گوناگون، از طرف مدیرمسئول آن (هاشم زاده هریسی) به داماد وی (کزازی) سپرده شد. این روزنامه در موسم انتخابات به اجاره افراطیون مشارکت رفت و سرانجام به خاطر انتشار مطلبی اهانت آمیز علیه حضرت امام و حاکمیت اسلامی به قلم احمد شاملو توقیف شد. در پی توقیف روزنامه، کزازی مدعی شد مطلب یک صفحه ای مذکور که انباشته از اهانت و افترا علیه حضرت امام و نظام اسلامی بود، به اشتباه! چاپ شده است. گردانندگان روزنامه مذکور که اکنون به آرمان روابط عمومی اردوکشی کرده اند خود را حامی میرحسین موسوی جا می زنند.

/ 0 نظر / 3 بازدید