کاهش شکاف طبقاتی در ایران با افت ضریب جینی به 38.3

خبرگزاری فارس: دفتر توسعه سازمان ملل متحد در گزارش توسعه انسانی سال 2009 از کاهش ضریب جینی در ایران به 38.3 خبر داد که افت محسوس شکاف طبقاتی و عادلانه تر شدن توزیع درآمد را نشان می دهد.


به گزارش گروه اقتصاد بین‌الملل خبرگزاری فارس، گزارش توسعه انسانی سال 2009 که صبح امروز به طور همزمان درسراسر جهان منتشر شد ، به بررسی جزئیات شاخصهای اقتصادی 182 کشور پرداخته است که یکی از این شاخصها ضریب جینی یا همان شاخص توزیع عادلانه درآمد است و این شاخص هر چه به عدد صد نزدیکتر باشد نشان از توزیع ناعادلانه تر درآمد و افزایش شکاف طبقاتی است و کاهش ضریب جینی توزیع عادلانه درآمد و کاهش شکاف طبقاتی را نشان می دهد.
بر اساس این گزارش، ضریب جینی در ایران که در گزارش سال گذشته سازمان ملل برابر 43 بوده است، در گزارش توسعه انسانی سال 2009 به 38.3 درصد کاهش یافته است که افت قابل توجه شکاف طبقاتی و عادلانه تر شدن توزیع درآمد را طی سالهای اخیر نشان می دهد.
به گزارش فارس، گزارش توسعه انسانی سازمان ملل در سال 2009 تصریح کرد: ده درصد فقیر ترین مردم ایران 2.6 درصد کل درآمد و مخارج کشور را به خود اختصاص می دهند، این در حالی است که این رقم در گزارش سال گذشته 2 درصد بوده است و این مساله حاکی از رشد سهم فقرا از درآمد و مصرف در ایران است.
بنابراین گزارش، سهم ده درصد ثروتمندان ایران از درآمد و مصرف در کشور از 33.7 درصد در سال گذشته به 29.6 درصد در سال جاری کاهش یافته است که توزیع عادلانه تر درآمد و کاهش شکاف طبقاتی را نشان می دهد.
گزارش توسعه انسانی 2009 تصریح کرد: در حالی در گزارش سال گذشته ده درصد ثروتمندان 17.2 برابر ده درصد فقرا مصرف می کردند که این نسبت در سال جاری به 11.6 درصد کاهش یافته است.

/ 0 نظر / 3 بازدید