توهین و جفا در حق مردم !

پژمان کریمی
سیدمحمد خاتمی، اغتشاشات پس از انتخابات 22 خرداد را «اصیل و مدنی» توصیف کرد و تاکید نمود «دادن نسبت اغتشاش اهانت به مردم است»!¤
حال این پرسش مطرح است:
آیا بواقع آنچه به عنوان اعتراضات به نتایج انتخابات روی داد، «اصیل و مدنی» ارزیابی می شود؟
آیا می توان اعتراضات را بیرون از حدود معنایی «اغتشاش» دانست؟
آیا می شود اعتراضات را به مردم ایران منتسب کرد؟
ببینیم در روزهای پس از 22خرداد چه گذشت؟!
روز 23 خرداد، همزمان با اعلام پیروزی دکتر محموداحمدی نژاد، موسوی و سیاسیون پیرامونی وی، بدون ارائه کوچکترین سندی مدعی وقوع تقلب در انتخابات شدند.
- آیا ادعای بدون سند، حرکتی اصیل و قانونمدارانه است؟
ادعای وقوع تقلب با حمایت رسانه ها و دولتهای بیگانه و متخاصم چون ایالات متحده آمریکا و گروهکهایی چون منافقین، سلطنت طلبان، کمونیست ها و... مواجه شد.
- آیا استقبال دولتهای متخاصم و گروهکهای جنایتکار خائن به ایران و ایرانیان از یک ادعا و طراحان و هواداران مدعی تقلب، «اصیل و مدنی» تلقی می شود؟
همزمان با طرح ادعای تقلب، برخی از هواداران موسوی- به تحریک وی- به خیابانها آمدند!
- آیا تحریک به برپایی تظاهرات و تجمعات بدون مجوز یا به عبارتی پیگیری مطالبات از مسیری غیرقانونی، اصیل و مدنی و بیرون از تعریف «اغتشاش» است؟
هواداران نامزد شکست خورده سه هفته، تهران و چند نقطه کشور را به ناآرامی کشاندند. دهها بانک هدف تعرض قرار گرفت. صدها خودروی خصوصی و دولتی به آتش کشیده شد. به یک پایگاه نظامی حمله شد و از اینها بدتر 25 رهگذر و مامور برقراری امنیت به شهادت رسیدند. بیش از هزار پلیس و بسیجی زخمی شدند.
آقای خاتمی بگویند، اگر کشتن انسانها و به آتش کشیدن بانک و اتوبوس و خودرو و اماکن عمومی و خصوصی و حمله به پایگاهی نظامی «اغتشاش» نیست، پس چیست؟
در روزهای نخست شکل گیری اغتشاشات، برخی از مردم در اثر القائات سیاسیون مدعی اصلاح طلبی به خیابانها آمدند. اما هنگامی که دیدند مدعی اصلی تقلب، سندی برای اثبات ادعای خود ارائه نمی کند، تجمعات غیر قانونی به کشتار بی گناهان و تخریب اموال خصوصی و عمومی انجامیده و دشمنان داخلی و خارجی ملت و نظام همداستان شده اند راه خود را از اغتشاشگران جدا کردند.
آقای خاتمی برپایه کدامین سند، مدعی می شود نظام «مردم» را اغتشاش گر خوانده است؟!
آیا ادعای ایشان توهینی بزرگ به ملت و نظام تلقی نمی شود؟!
آیا تلاش برای فریب مردم، اهانت و جفا به آنان نیست؟! تردیدی نیست که سخنانی مانند سخنان عجیب آقای خاتمی و سعی وی در جهت تحریف واقعیت اغتشاش به دو دلیل عمده برمی گردد:
نخست اینکه؛ شبکه اجتماعی اغتشاشگران برخلاف انتظار مدعیان اصلی تقلب و اغتشاش، رو به تحلیل گذاشته است. ناکامی پروژه های ناامن کردن دانشگاهها در روز اول مهر گواه این ادعاست! از این رو، امثال مدعیان مذکور چاره ای جز این ندارند که با هر شیوه ای ولو تحریف، اعتماد عمومی را نسبت به خود بازسازی نمایند. به عبارتی هواداری از مردم در واقع گامی در مسیر جلب اعتماد عمومی از دست رفته تلقی شده است!
دوم اینکه؛ عناصری چون آقای خاتمی، به دلیل عملکرد غیر قانونی در بیرون از اردوگاه انقلابیون قرار گرفته اند. این موقعیت، زمینه دستیابی آنان به قدرت سیاسی یا حضور دگرباره شان در عرصه قدرت اجرایی را نزدیک به محال ساخته است. از این روست که این عناصر با دست آویز قراردادن عناوین ارزشمندی چون «انقلاب»، «جنبش اصیل و مردمی»، «نگرانی برای آینده جمهوری اسلامی»، می کوشند همچنان خود را منتسب به گستره انقلاب بنمایند!
به هر روی سخنان اخیر آقای خاتمی را تنها می توان در اندازه توهین و جفا به مردم ایران و نظام دینی کشور و تقلایی بیهوده به منظور برون رفت از تنگنای انزوای سیاسی و مسئولیت رودررویی با قانون قلمداد کرد!
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
¤ اعتماد- 20/7/88

 

/ 0 نظر / 3 بازدید