این آقا مدیرکل مطبوعات بود یا ماشین چاپ سلطنت طلبان؟!

ک سلطنت طلب فراری از ارتباط ممتد خود با عیسی سحرخیز (مدیرکل مطبوعات داخلی ارشاد در دولت اصلاحات) خبر داد. جمشید- الف با تمجید از سرویس دهی های سحرخیز به عناصر ضدانقلاب، وی را همرزم معرفی کرد و نوشت: سحرخیز در دوران خاتمی روزنامه اخبار اقتصاد را منتشر کرد. من هم دلشاد از راه افتادن نشریه ای اصلاح طلب. اما تردید داشتم که اگر مقاله ای برای او بفرستم چاپ کند. به هر حال مقالاتم را برای عیسی فرستادم و او آنها را چاپ کرد. سحرخیز سپس ماهنامه آفتاب را منتشر کرد. حالا بیش از پیش خواهان همکاری با او بودم. مقاله ای فرستادم که چاپ شد. سپس مقاله دیگری فرستادم اما مهم تر مقاله سومی بود که بسیار می خواستم در ایران چاپ شود اما من گمان نمی کردم شدنی باشد اما عیسی با شیردلی در برابر فشار ارتجاع، آن را چاپ کرد.
این عنصر سلطنت طلب که در مطبوعات رژیم پهلوی فعالیت داشته اضافه می کند: «سحرخیز در انتخابات شیردلانه علیه تقلب ایستاد. او در سنگر مدیرکل مطبوعات داخلی هم رزمنده بود» (!)
نامبرده در عین حال می نویسد «شاید نوشتن این نوشته دوستی خاله خرسه باشد چرا که حالا سازمان اطلاعات همین یک کلمه را تبدیل به مدرک جدیدی علیه عیسی می کنند و می نویسند فلانی اعتراف کرد در ارتباط با سحرخیز بوده است».
این پادوی سلطنت طلبان البته تلاش کرده به بهانه نوشته مذکور برای خود نیز نوشابه باز کند وگرنه آقای سحرخیز غیر از خیانت همکاری با عناصر سلطنت طلب، عار حمایت عناصر بدنام تر از این را هم به جان خریده و اعلام کرده بود از نامزدی ساواکی ها، بهایی ها و حتی هم جنس بازها حمایت می کند. سحرخیز در عین حال با اوج گرفتن اعتراض ها، به توجیه و تکذیب اظهارات خود پرداخت. وی در انتخابات ریاست جمهوری جزو 6-5 نفر اصلی گرداننده ستاد کروبی بود.

/ 0 نظر / 3 بازدید