مقام سابق پاکستان:نگاه غرب به برنامه هسته ای ایران باید تغییر کند
ساعت ۱۱:۳۱ ‎ب.ظ روز ۱۳۸۸/٦/۱٥ : توسط : حسینی
اسلام آباد- معاون پیشین وزارت خارجه پاکستان با اشاره به تلاش های جدید کشورهای غربی برای اعمال تحریم بیشتر علیه کشورمان تصریح کرد: نگاه غرب به پرونده هسته ای ایران باید تغییر کرده و واقعگرایانه ارزیابی شود.

اکرم زکی امروز(شنبه)درگفت وگو با ایرنا با اشاره به گزارش اخیرمحمد البرادعی درباره برنامه هسته ای کشورمان افزود:همکاری های ایران با آژانس بین المللی اتمی حداکثری بوده ودرهمه بخش ها وتاسیسات هسته ای بابازرسان همکاری و مساعدت کرده بنابراین ضرورتی ندارد که شورای امنیت و کشورهای صاحب قدرت هسته ای به این کشور فشار وارد کنند.
وی تاکید کرد:ایران کلیه راهکارهایی را که درچارچوب دیپلماسی فعال توانسته انجام داده اما حاضر نیست دربرابر دیپلماسی زورگویانه غرب عقب نشینی کند.
زکی گفت:اصرار برمواضع گذشته ازسوی کشورهای اروپایی تنها تلف کردن زمان است و نمی تواند در این پرونده گشایشی ایجاد کند.
مقام پیشین وزارت خارجه پاکستان تصریح کرد:در پرونده هسته ای ایران وضعیت جدیدی وجود ندارد چراکه اروپا و آمریکا باید نگاه خود را به توانایی های بومی آن کشور تغییر دهند.
زکی اظهار داشت:ایران بارها موافقت خود را با پیشنهادهای کشورهای اروپایی
اعلام کرده ازجمله تشکیل کنسرسیوم یا افزایش بازرسی ها وغیره اما مشی و روش آنها زورگویانه است و به نظر می رسد ایران نیز راه درست و منطقی را در مقابل این دسته ازکشورها اتخاذ کرده است.
وی گفت:استفاده ازرویکرد زورمدارانه دربرابرایران که ازظرفیت های سرزمینی و انرژی و قدرت نرم افزاری ـ سخت افزاری قابل توجهی برخوردار است نمی تواند مناسب باشد.
زکی با اشاره به نشست های مکرر پنج کشور اروپایی درباره پرونده هسته ای ایران افزود:انجام مذاکرات بین‌المللی بدون حضور کشور مورد بحث نمی‌تواند به تفاهم مناسب و پایدار منجر شود لذا این دسته ازکشورها باید بپذیرند که با ایران بدون پیش شرط گفت و گو کنند تا به نتایجی مثبتی منجر شود.
وی بااشاره به نقش آژانس بین المللی اتمی درپرونده هسته ای ایران
اظهارداشت:ناتوانی آژانس بین المللی انرژی اتمی در انجام وظایف و مسوولیت های خود دراعلام صریح فقدان وجود فعالیت های هسته ای غیرصلح آمیزاز سوی ایران موجب شد تا پرونده هسته ای ایران به شورای امنیت گزارش شود.
زکی تصریح کرد:آژانس پس از سه سال بازرسی های مستمر و صدها ساعت نفر کار تخصصی در مراکز هسته ای ایران بارها اعتراف کرده هیچگونه انحرافی را در فعالیت های هسته ای این کشور مشاهده نکرده است .
وی گفت:ناتوانی آژانس دراعلام صریح فقدان وجود فعالیت های هسته ای غیر صلح آمیز در ایران این فرصت را در اختیار آمریکا قرار داد که با سوءاستفاده از این فضا ،موضوع را به شورای امنیت سازمان ملل متحد ارجاع داد.
زکی تاکید کرد :پرونده هسته ای ایران به این دلیل به شورای امنیت گزارش شد که آژانس درتشخیص موضوع فعالیت هایش ضعیف بود.
وی درپایان ضمن بیان این که آژانس به صراحت درگزارش اخیر خود موضوع فقدان انحراف درفعالیت های هسته ای ایران رااعلام کرده گفت:بهتر است شورای امنیت ضمن بازبینی وظایف اصلی خود ،پرونده هسته ای ایران را بار دیگر به فرایند گذشته خود در آژانس بازگرداند.