رییس جمهوری سوریه عازم تهران شد
ساعت ۱:۱٥ ‎ب.ظ روز ۱۳۸۸/٥/٢۸ : توسط : حسینی
دمشق – بشار اسد رییس جمهوری سوریه روز چهارشنبه در پاسخ به سفر محمود احمدی نژاد همتای ایرانی خود عازم تهران شد.

هدف از سفر اسد به ایران ، تبریک حضوری وی به "محمود احمدی نژاد" به خاطر انتخاب مجدد به عنوان رییس جمهوری اسلامی ایران و مذاکره برای گسترش روابط و مباحث منطقه ای عنوان شده است.
به گفته ناظران ، در این سفر در باره تقویت روابط دو جانبه تبادل نظر خواهد شد.
رییس جمهوری سوریه از نخستین کسانی بود که پس از اعلام نتایج انتخابات ریاست جمهوری اسلامی، به احمدی نژاد تبریک گفت.
س‍ف‍ر اسد به تهران در پاسخ به سفر 15 اردیبهشت ‌88 اح‍م‍د‌ی‌ ن‍ژ‌اد ب‍ه‌ دم‍ش‍ق‌ است.
آخرین سفر اسد به تهران به م‍رد‌ادم‍‍اه‌ 87‌ باز می گردد که و‌ی‌‌ ب‍ر‌ا‌ی‌ ش‍ش‍م‍ی‍ن‌ ب‍‍ار ر‌ا‌ه‍‍ی‌ ت‍‍ه‍ر‌ان‌ ش‍ده‌ ب‍ود.
رییس جمهوری اسلامی ایران در ح‍‍ال‍‍ی‌‌ ب‍ر‌ا‌ی‌ س‍وم‍ی‍ن‌ ب‍‍ار ب‍ه‌ س‍وری‍ه‌ س‍ف‍ر کرد ک‍ه‌ ب‍ش‍‍ار ‌اس‍د در زم‍‍ان‌ ر‌ه‍ب‍ر‌ی‌ خ‍ود ب‍ر س‍وری‍ه‌ ش‍ش‌ ن‍وب‍ت‌ ر‌ا‌ه‍‍ی‌ ت‍‍ه‍ر‌ان‌ ش‍ده‌ است ک‍ه‌ س‍ه‌ دوره‌ ‌آن‌ در زم‍‍ان‌ م‍دی‍ری‍ت‌ ‌اح‍م‍د‌ی‌ ن‍ژ‌اد ب‍ر ق‍وه‌ م‍ج‍ری‍ه‌ ک‍ش‍ورم‍‍ان‌ ب‍ود و اکنون هفتمین سفر خود را آغاز خواهد کرد.
ب‍ش‍‍ار ‌اس‍د ب‍ه‌ ‌ع‍ن‍و‌ان‌ ن‍خ‍س‍ت‍ی‍ن‌ ری‍ی‍س‌ ج‍م‍‍ه‍ور‌ی‌ ب‍ود ک‍ه‌ پ‍ن‍ج‌ روز پ‍س‌ ‌از ‌آن‍ک‍ه‌ ‌اح‍م‍د‌ی‌ ن‍ژ‌اد در دوره نهم عهده دار مقام ریاست جمهوری شد ، ب‍ه‌ دی‍د‌ارش‌ ش‍ت‍‍اف‍ت‌.
ری‍ی‍س‌ ج‍م‍‍ه‍ور‌ی‌ ‌اس‍لام‍‍ی‌ ‌ای‍ر‌ان‌ ن‍ی‍ز ‌ای‍ن‌ ‌ع‍لاق‍ه‌ م‍ن‍د‌ی‌ ر‌ا ب‍‍ی‌ پ‍‍اس‍خ‌ ن‍گ‍ذ‌اش‍ت‌ و دو روز پ‍س‌ ‌از ‌آن‍ک‍ه‌ ‌اس‍د در س‍‍ال‌ 86 ب‍‍ا ‌اد‌ا‌ی‌ س‍وگ‍ن‍د ق‍‍ان‍ون‌ ‌اس‍‍اس‍‍ی‌ در م‍ج‍ل‍س‌ خ‍ل‍ق‌ ‌ای‍ن‌ ک‍ش‍ور دوم‍ی‍ن‌ دوره‌ ‌ه‍ف‍ت‌ س‍‍ال‍ه‌ ری‍‍اس‍ت‌ ج‍م‍‍ه‍ور‌ی‌ ر‌ا ‌آ‌غ‍‍از ک‍رد ، ب‍ه‌ دی‍د‌ارش‌ رف‍ت‌.